Biuletyn Historii Pogranicza

SPIS TREŚCI

Artykuły

Ks. Zygmunt Zieliński, Kresy jako obszar ekspansji, str. 5

Giennadij Matwiejew, Stosunki polsko-rosyjskie w XX wieku, str. 17

Rimantas Miknys, Od kogo odłączyła się Litwa w latach 1917-1918 – od Rosji czy do Polski?, str. 23

Regina Laukaitytė, Archidiecezja Wileńska w latach 1942-1944: pod władzą Mečislovasa Reinysa, str. 35

Autoreferaty

Andrzej Borka, Lokalne organy władzy państwowej i samorządowej w Zachodniej Białorusi (1921-1939) , str. 53

Źródła i materiały65-75

Artykuły recenzyjne, recenzje i zapiski, str. 95-136

Kronika naukowa, str. 137-162

In memoriam, str. 169-171