Biuletyn Historii Pogranicza

Polityka prywatności

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

Przejdź do treści

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r. (zwanym jako: RODO) informuję, że:

Administratorem danych osobowych jest Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku z siedzibą przy ul. Węglowa 1, 15-121 Białystok, NIP: 5423264915, REGON: 366215932.

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym możne się skontaktować poprzez e-mail: iod@sybir.biaklystok.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora z dopiskiem IOD. Z inspektorem ochrony danych osobowych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych w Muzeum Pamięci Sybiru.

3. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celach realizacji statutowych działań Muzeum Pamięci Sybiru jako wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze określonego w ustawie z dnia 21 listopada 1996r. o muzeach (Dz.U.2012, poz. 987) oraz ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2012, poz. 406), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Ponadto przetwarzanie danych osobowych może odbywać się w celu:

 • przeprowadzania rekrutacji — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO,
 • nawiązywania i utrzymywania kontaktów biznesowych — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO,
 • realizacji działań związanych z promocją i marketingiem Muzeum, w tym organizowania akcji, konkursów i wydarzeń oraz prowadzenia Newsletter-a  — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO,
 • zawierania i wykonywania umów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 • realizacji roszczeń wynikających z zawartej umowy — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 • rezerwacji i sprzedaży biletów wstępu do Muzeum Pamięci Sybiru — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 • realizacji działalności edukacyjnej — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 • zabezpieczenia zbiorów muzealnych przed grożącymi im niebezpieczeństwami, w szczególności uszkodzeniem lub kradzieżą oraz zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie Muzeum za pomocą systemu monitoringu wizyjnego CCTV — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 • w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

4. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty zapewniające na rzecz Administratora obsługę techniczną i organizacyjną, takie jak np. dostawcy oprogramowania i systemów informatycznych, podmioty świadczące obsługę techniczną, podmioty świadczące usługi ochrony osób i mienia,  podmioty świadczące obsługę prawną Muzeum oraz podmioty upoważnione z mocy prawa.

5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres, który jest niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3 zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną Muzeum Pamięci Sybiru i przechowywane przez okres wskazany w Jednolitym rzeczowym wykazie akt Muzeum Pamięci Sybiru lub do wycofania wcześniej udzielonej zgody, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami (art. 12-22 RODO) w związku z przetwarzaniem przez Muzeum danych osobowych przysługuje Państwu:

 • prawo do informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych oraz prawo dostępu do danych,
 • prawo do sprostowania danych,
 • prawo do usunięcia danych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza zapisy RODO.

7. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie będą przekazywane do państw trzecich, ani do organizacji międzynarodowych.

8. Pani/Pana dane osobowe mogły zostać pozyskane w wyniku przeprowadzonych czynności cywilno-prawnych, zapytań ofertowych, realizacji zawartej umowy z kontrahentem Administratora, prowadzonej korespondencji, jak również z publicznie dostępnych źródeł (wyszukiwarki internetowe, strony www, rejestry urzędowe).

9. Pani/Pana dane osobowe są niezbędne do realizacji celu/celów o których mowa w pkt 3. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

10. Zebrane dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Informacje o plikach cookie

1. W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie Muzeum Pamięci Sybiru w udostępnionym serwisie internetowym stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. W niniejszym dokumencie, informacje dotyczące plików cookies mają zastosowanie również do innych naszych serwisów internetowych.

2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które zapisywane i przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego Muzeum Pamięci Sybiru tj. komputer, tablet, smartfon, itp.

3. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze serwisem internetowym. Pliki cookies nie zawierają żadnych danych osobowych.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości stron serwisu internetowego do preferencji użytkownika oraz optymalizacji wyświetlanej zawartości poprzez rozpoznanie urządzenia końcowego użytkownika serwisu;
 • tworzenia analiz i statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • utrzymania sesji oraz zapamiętania dokonanych wyborów użytkownika serwisu internetowego.

5. W ramach serwisu internetowego Muzeum Pamięci Sybiru może stosować następujące rodzaje plików cookies:

a) wydajnościowe (zbierające informacje na temat sposobu używania serwisu internetowego przez użytkowników końcowych, np. najczęściej odwiedzanych stron, komunikatów o błędach, itp.),

b) funkcjonalne, takie jak:

 • cookies sesyjne – są to tymczasowe informacje przechowywane w pamięci przeglądarki internetowej do momentu zakończenia sesji zawierające ustawienia użytkownika np. język, poziom kontrastu, wyrażone zgody oraz umożliwiające uwierzytelnianie użytkowników;
 • cookies google-analytics.com – służą do prowadzenia statystyk (dokładny sposób działania i politykę prywatności Google Analytics można znaleźć pod adresem: https://policies.google.com/technologies/cookies/);

c) obce (pochodzące z serwisów mediów społecznościowych w przypadku wyświetlania osadzonych materiałów multimedialnych), takie jak:

6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

7. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym Muzeum Pamięci Sybiru z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

8. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego Muzeum Pamięci Sybiru, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z serwisem reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

9. Poniżej wskazujemy sposób zmiany ustawień cookies w najbardziej popularnych przeglądarkach internetowych: