Biuletyn Historii Pogranicza

ДЕКЛАРАЦИЯ ДОСТУПНОСТИ

Музей памяти Сибири, расположенный в Белостоке, обязуется обеспечить доступность веб-сайта в соответствии с законом от 4 апреля 2019 года о доступности цифровых веб-сайтов и мобильных приложений общественных учреждений. Это заявление о доступности распространяется на веб-сайт www.biuletynhistoriipogranicza.pl.

Перейти к содержанию

Декларация доступности

Muzeum Pamięci Sybiru zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletyn Historii Pogranicza.

Data publikacji strony internetowej: 2017-06-22.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-25.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów.
 • Nie wszystkie treści nietekstowe posiadają swoją tekstową alternatywę.
 • Brak dobrze widocznego wskaźnika fokusu dla elementów interfejsu obsługiwanych przy pomocy klawiatury.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-30.
Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-31.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Koordynatorem do spraw dostępności w Muzeum Pamięci Sybiru jest Karolina Mosiej-Zambrano; adres poczty elektronicznej: k.mosiej@sybir.bialystok.pl; nr telefonu: 85 672 35 88.

Dane teleadresowe siedziby Muzeum Pamięci Sybiru: ul. Węglowa 1, 15-121, Białystok; adres poczty elektronicznej: sekretariat@sybir.bialystok.pl; nr telefonu: 85 672 36 01.

Postępowanie odwoławcze

Składanie wniosków o zapewnienie dostępności

Każdy ma prawo do wystąpienia do Muzeum Pamięci Sybiru, dalej „Muzeum” z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej na zasadach określonych w przepisach prawa poprzez złożenie stosownego wniosku, który powinien zawierać:

 1. dane kontaktowe wnioskodawcy;
 2. wskazanie strony internetowej lub elementu strony internetowej albo aplikacji mobilnej lub elementu aplikacji mobilnej Muzeum, które mają być dostępne cyfrowo;
 3. wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą;
 4. wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

Wnioski mogą być składane w formie papierowej lub elektronicznej na adres odpowiednio:

 1. Muzeum Pamięci Sybiru, ul Węglowa 1, 15-121, Białystok;
 2. sekretariat@sybir.bialystok.pl;
 3. lub za pośrednictwem ePUAP.

Składanie skarg o braku zapewnienia dostępności

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub wskazanego elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej Muzeum wskazanych we wniosku wnioskodawcy, albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z wnioskiem, o którym mowa powyżej, osoba ta ma prawo do złożenia do Muzeum skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej.

Skargi mogą być składane w formie elektronicznej lub papierowej na adres odpowiednio:

 1. Muzeum Pamięci Sybiru, ul Węglowa 1, 15-121, Białystok;
 2. sekretariat@sybir.bialystok.pl;
 3. lub za pośrednictwem ePUAP.

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Oświadczenia dodatkowe

Na stronie można korzystać ze standardowych skrótów klawiszowych.

Tłumacz języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej nie jest dostępny.

Dostępność architektoniczna

Muzeum Pamięci Sybiru, ul. Węglowa 1, 15-121 Białystok

Struktura funkcjonalna całego kompleksu Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku zbudowana została na głównym Dostęp do wnętrza budynku zapewniono bezpośrednio nawierzchnią pochylniami o spadku do 6% prowadzącą z poziomu placu do wejścia do budynku. Dostępność wszystkich kondygnacji umożliwiają dźwigi osobowe z kabiną przystosowaną do przewozu wózków inwalidzkich. Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na wszystkich kondygnacjach dostępnych dla zwiedzających. Przed budynkiem znajdują się wyznaczone miejsca parkingowe dla gości niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń wystawowych można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.