Biuletyn Historii Pogranicza

SPIS TREŚCI

Artykuły

Raimonda Ragauskienė, Kobieca korespondencja w Wielkim Księstwie Litewskim w pierwszej połowie XVI wieku. Problemy. Forma. Treść, str. 7

Adam Danilczyk, Wokół sporu Jana Klemensa Branickiego z ministrem saskim Henrykiem Brühlem., str. 19

Barbara Stępniewska- Holzer, Miasta i miasteczka na Witebszczyźnie w XIX w., str. 25

Igar Szewczuk, Finansowanie nauki i edukacji w BSSR ( lata dwudzieste-trzydzieste XX w.), str. 35

Autoreferaty

Swietłana Morozowa, Cerkiew unicka w etnokulturowym rozwoju Białorusi (1596-1839), str. 47

Wojciech Śleszyński, Propaganda i indoktrynacja władz sowieckich na Białostocczyźnie w latach

1939-1941, str. 69

Streszczenia autoreferatów – Aleś Smalianczuk, str. 77

Źródła i materiały

Jan Jerzy Milewski, Zagłada Żydów w Wąsoczu w świetle akt sprawy karnej Mariana Rydzewskiego, str. 87

Recenzje i zapiski, str. 113-160

Kronika naukowa, str. 169-185