Biuletyn Historii Pogranicza

SPIS TREŚCI

Artykuły

Mateusz Klempert, Atelier fotograficzne „Wojtkuszki”, str. 5

Łukasz Faszcza, Szkolnictwo na terenie guberni wileńskiej w okresie I wojny światowej. Perspektywa widziana oczami polskiej społeczności, str. 13

Aleś Smalianczuk, Ukradzione Zwycięstwo, str. 37

Česlovas Laurinavičius, Vladas Sirutavičius, 8 maja 1945 r. – koniec wojny czy nowa okupacja? Dylematy Litwinów, str. 45

Giennadij F. Matwiejew, Wojna i zwycięstwo nad nazistowskimi Niemcami i ich sojusznikami w pamięci historycznej Rosjan i Polaków, str.  55

Źródła i materiały, str.  65

Recenzje i zapiski, str. 91-124

Kronika naukowa, str. 129-142

In memoriam, str. 143-150