Biuletyn Historii Pogranicza

SPIS TREŚCI

Cezary Kuklo, O Andrzeju Wyrobiszu – historyku i nauczycielu, str. 5

Artykuły

Oleg Dziarnowicz, Dwie królowe i „czarna legenda” Włochów ( problem międzykulturowych kontaktów w epoce Renesansu), str. 9

Nina Zielińska, Wołyń podczas wojny polsko-bolszewickiej – postawy i reakcje ludności, str. 19

Małgorzata Dajnowicz, Sprawa Litwy Środkowej w opinii polskiej i międzynarodowej na łamach „Gazety Wileńskiej” w 1920 roku, str. 31

Grzegorz Zackiewicz, Wydarzenia wileńskie z listopada 1931 roku w komentarzach ówczesnej prasy polskiej, str. 41

Vitalija Stravinskienė, Polska ludność Litwy Wschodniej i Południowo-Wschodniej w polu widzenia sowieckich służb bezpieczeństwa w latach 1944-1953, str. 57

Oleg Gardzienka, Podział w Cerkwi białoruskiej na emigracji w drugiej połowie lat czterdziestych, str. 73

Anna Pyżewska, Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Białymstoku ( 1950-1970), str. 83

Joanna Sadowska, Czarnobyl – oblicza pamięci o wielkim strachu, str. 95

Tatiana Badiukowa, Anna Ustiugowa, Główne kierunki badań historycznych na kartach czasopisma naukowego „ Wiestnik Grodzieńskiego Państwowego Uniwersytetu im. Janki Kupały” ( 2007-2011), str. 107

Autoreferaty

Denis Lisejczykow, Życie codzienne unickiego duchowieństwa parafialnego na ziemiach białorusko-litewskich ( 1970-1839), str. 135

Artykuły recenzyjne, recenzje i zapiski, str. 145-186

Kronika naukowa, str. 197-220

In memoriam, str. 231