Biuletyn Historii Pogranicza

SPIS TREŚCI

Cezary Kuklo, O Adamie Dobrońskim – naukowcu, nauczycielu, społeczniku, str. 5

Artykuły

Jūratė Kįaupienė, Rzeczpospolita Wielu Narodów i jej znaczenie dla dzisiejszej/współczesnej Rzeczypospolitej Europejskiej – dyskusji o Dziejach Wielkiego Księstwa Litewskiego ciąg dalszy, str. 15

Zigmantas Kiaupa, Rzeczpospolita Obojga Narodów w oczach jej współczesnych litewskich spadkobierców , str. 29

Rimantas Miknys, Powstanie 1863 roku na Litwie i jego miejsce we wspólnym dziedzictwie europejskim, str. 37

Kamil Piskała, Wileńskie lata Mieczysława Niedziałkowskiego. Z dziejów młodzieżowych konspiracji przed I wojną światową, str. 47

Vitali Harmatny, Państwowy Bank Rolny II Rzeczpospolitej oraz jego rola w przeprowadzeniu komasacji na Zachodniej Białorusi ( 1919-1939), str. 67

Vitalija Stravinskienė, Stosunki międzyetniczne w Wilnie w latach 1920-1939, str. 85

Wojciech Śleszyński, Infrastruktura miasteczek i wsi Polesia w okresie międzywojennym, str. 101

Autoreferaty

Natalia Anofranka, Kobiety stanu szlacheckiego na Białorusi w końcu XVIII- pierwszej połowie XIX w.: status społeczno-prawny i udział w życiu społecznym, str. 115

Artykuły recenzyjne, recenzje i zapiski, str. 135-154

Kronika naukowa, str. 157-178

In memoriam, str. 185