Biuletyn Historii Pogranicza

Procedura recenzyjna

Artykuły zamieszczane w „Biuletynie Historii Pogranicza” (dział „Studia i artykuły”) poddane są szczegółowej procedurze recenzyjnej – zarówno wewnętrznej, czyli przez członków redakcji, jak i zewnętrznej, w postaci opinii przynajmniej dwóch recenzentów spoza grona redakcyjnego. W przypadku pozostałych tekstów recenzje mają charakter wewnętrznej procedury, a jedynie w przypadku niezgodności opinii członków redakcji kierowane są do recenzentów zewnętrznych. W celu zapewnienia jak najwyższych standardów niezależności i jakości, cały gotowy do druku tom poddawany jest dodatkowo niezależnej ocenie dwóch zewnętrznych recenzentów. Studia i artykuły recenzowane są zgodnie ze standardami modelu double blind review process i dopiero po uzyskaniu pozytywnych opinii przyjęte będą do druku. Recenzja, sporządzona w formie wydruku bądź wersji elektronicznej, powinna kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji, jego odrzucenia lub odesłania do poprawek. Nazwiska recenzentów nie są ujawniane Autorom tekstów, zaś recenzent nie zna nazwiska Autora. Jeśli recenzja zawiera uwagi odnośnie do koniecznych poprawek w recenzowanym artykule, artykuł i recenzja (przy zachowaniu anonimowości) są dostarczane Autorowi pocztą elektroniczną lub tradycyjną. Artykuł wysłany do Autora w celu naniesienia poprawek musi być odesłany do redakcji w ciągu trzech tygodni.

Lista recenzentów:

Arkadiusz Adamczyk (Kielce), Krzysztof Buchowski (Białystok), Zdzisław Budzyński (Rzeszów), Piotr Chomik (Białystok), Arkadiusz Czwołek (Toruń), Tadeusz Gawin (Grodno), Joanna Gierowska-Kałłaur (Warszawa), Swietłana Gribowa (Brześć), Walenty Gołubiew (Mińsk), Norbert Kasparek (Olsztyn), Luba Kozik (Mińsk), Mikołaj Iwanow (Opole), Edmund Jarmusik (Grodno), Česlovas Laurinavičius (Wilno), Oleg Łatyszonek (Białystok), Dorota Michaluk (Toruń), Eugeniusz Mironowicz (Białystok), Gienadij Matwiejew (Moskwa), Zdzisław Noga (Kraków), Artur Pasko (Białystok), Elena Paszkowicz (Brześć), Oksana Pietrovskaja (Moskwa–Brześć), Ryszard Radzik (Lublin–Warszawa), Dariusz Rogut (Łódź), Joanna Sadowska (Białystok), Andrzej Sadowski (Białystok), Barbara Stępniewska-Holzer (Warszawa), Lubov Szpakouski (Kijów), Siergiej Tokć (Grodno), Jacek Wijaczka (Toruń), Julian Winnicki (Wrocław), Grzegorz Zackiewicz (Białystok), Andrzej Zakrzewski (Warszawa).