Biuletyn Historii Pogranicza

SPIS TREŚCI

Pamięci Jerzego Giedroycia

Stefan Meller, „Kultura” Jerzego Giedroycia a struktura europejska, str. 9

Adam Jamróz, Wspomnienie o Redaktorze, str. 11

Igar Babkou, Pamięci Jerzego Giedroycia, str. 13

Rimantas Miknys, Jerzy Giedroyc – książę litewski, str. 15

Artykuły

Virgilijas Pugačiauskas, Magistrat wileński w pierwszych latach pod zaborem rosyjskim ( 1794-1808), str. 19

Władimir Ładysiew, Traktat ryski 1921 r. a polityka eksportu rewolucji władz Rosji Sowieckiej, str. 31

Krzysztof Buchowski, Stanisław Narutowicz – szkic do portretu idealist, str. 41

Autoreferaty

Raimonda Ragauskienė, Mikołaj Radziwiłł „Rudy” ( około 1515-1584). Magnat Wielkiego Księstwa Litewskiego XVI wieku, str. 53

Valdas Rakatis, Wojsko Wielkiego Księstwa Litewskiego w dobie Sejmu Czteroletniego 1788-1792, str. 59

Aleksander Zagornow, Polityka samodzierżawia w zakresie cenzury na Białorusi w pierwszej połowie XIX w, str. 63

Adam Miodowski, Akcja polityczna ugrupowań demokratycznych w sprawie polskiego wojska w Rosji w latach 1917-1918, str. 73

Źródła i materiały

Marek Kietliński, Stan oświaty i szkolnictwa w ośmiu powiatach województwa białostockiego na dzień 1 kwietnia 1936r, str. 79

Wojciech Śleszyński, Rocznice i święta państwowe obchodzone na Białostocczyźnie w latach okupacji 1939-1941, str. 89

Recenzje i zapiski, str. 99-141

Kronika naukowa, str. 143-167