Biuletyn Historii Pogranicza

SPIS TREŚCI

Artykuły

Maria Korybut-Marciniak, Pierwsze polskie czasopismo poświęcone dobroczynności, str. 5

Tamara Bairašauskaitė, Rodzina tatarska w świetle ksiąg metrykalnych ( wiek XIX), str. 27

ks. Adam Szot, Historia budowy kościoła Najświętszego Serca Jezusa w Wilnie, str. 41

Jan Jerzy Milewski, Powstanie i działalność Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Grodnie, str. 57

Tomasz Danilecki, Społeczeństwo Polski północno-wschodniej wobec przełomu 1956 r., str. 67  

Źródła i materiały

Anna Pyżewska, Starania rodziny Jabłońskich o odznaczenie medalem „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”, str. 91

Artykuły recenzyjne, recenzje i zapiski, str. 101-141

Kronika naukowa, str. 143-162