Biuletyn Historii Pogranicza

SPIS TREŚCI

Studia i artykuły:

Arkadiusz Czwołek, Ewolucja współczesnego systemu politycznego Białorusi, str. 4

Eugeniusz Mironowicz, Polityka zagraniczna Republiki Białoruś 1990–2020 , str. 16

Oleg Łatyszonek, Białorusini  w Polsce wobec opozycji na Białorusi (koniec lat 80. XX w. – 2020), str. 28

Ryszard Radzik, Kim są Białorusini? (aspekty tożsamościowe), str. 36

Wojciech Śleszyński, Pomiędzy narodową a komunistyczną wizją dziejów. Białoruska polityka historyczna 1991–2020, str. 50

Zdzisław J. Winnicki, Ideologia państwowa Republiki Białoruś, str. 60

Dyskusje i konfrontacje

Ryszard Radzik, Walka o godność Białorusinów, str. 78 

Jan Jerzy Milewski, Moi przyjaciele, historycy białoruscy, w trybach polityki, str. 82

TABLE OF CONTESTS

Studies and articles

Arkadiusz Czwołek, Evolution of the Contemporary Political System in Belarus, str. 4

Eugeniusz Mironowicz, Foreign Policy of the Republic of Belarus in the Years 1990–2020, str. 16

Oleg Łatyszonek, Belarusians in Poland and Their Attitude to the Opposition in Belarus (from the Late 1980s  to 2020), str. 28

Ryszard Radzik, Who Are Belarusians? (Identity Aspects), str. 36

Wojciech Śleszyński, Between the Nationalist and the Communist Visions of the History. The Belarusian Historical Politics 1991–2020 , str. 50

Zdzisław J. Winnicki, State Ideology of the Republic of Belarus, str. 60

Discussions and confrontations

Ryszard Radzik, The Struggle for Belarusians Dignity, str. 78

Jan Jerzy Milewski, My Friends – Belarusian Historians under the Pressure of Politics , str. 82

Wojciech Śleszyński, Two Worlds: The Communist Factories and Ajtiszniki’, str. 88