Biuletyn Historii Pogranicza

SPIS TREŚCI

Artykuły

Elżbieta Bagińska, Instrukcje dotyczące organizacji życia religijnego w dobrach kanclerza litewskiego Ostafiego Wołłowicza w drugiej połowie XVI wieku, str. 5 

Maria Korybut-Marciniak, Stan zdrowia mieszkańców Wilna w początkach XIX wieku, str. 15 

Olga Kowal, Rola osobistych kontaktów między emigrantami w kształtowaniu się współpracy diaspory białoruskiej i ukraińskiej w okresie międzywojennym, str. 27 

Oksana Pietrowskaja, Nastroje społeczeństwa radzieckiego w pierwszych tygodniach po napadzie Niemiec na ZSRR w badaniach historyków w Rosji i Białorusi ( 2001-2011), str. 37

Vyganas Vareikis, Upolitycznienie historii: polityka i pamięć, str. 67

Algis Kasperavičius, Polsko-Litewska Dwustronna Komisja Ekspertów ds. Podręczników Historii i Geografii: działalność i dorobek, str. 81

Źródła i materiały, str. 93-99

Artykuły recenzyjne, recenzje i zapiski, str. 103-128

Kronika naukowa, str. 135-153