Biuletyn Historii Pogranicza

Redakcja „Biuletynu Historii Pogranicza” zaprasza Autorów do zgłaszania publikacji:

do numeru 24, którego tematem przewodnim będzie: historia i współczesnej sytuacji społeczno-polityczne w Uzbekistanie

oraz

do numeru 25 którego tematem przewodnim będzie: historia życia i twórczości Sergiusza Piaseckiego, ze szczególnym uwzględnieniem pogranicza polsko-sowieckiego w dwudziestoleciu międzywojennym. Artykuły przygotowane zgodnie z wytycznymi (zakładka: wytyczne dla autorów), prosimy przesyłać do 01.11.2023 roku na adres: bhp@sybir.bialystok.pl