Biuletyn Historii Pogranicza

1. Autorzy zainteresowani opublikowaniem artykułu w „Biuletynie Historii Pogranicza” powinni przygotować teksty o objętości:

  • w dziale „Studia i artykuły”: 8–10 stron maszynopisu, streszczenie – do pół strony,
  • w dziale „Źródła i materiały”: 6–8 stron maszynopisu, streszczenie – do pół strony,
  • w dziale „Dyskusje i konfrontacje”: 1–2 strony maszynopisu; streszczenie: 2–3 zdania (zasadniczy przekaz),
  • w dziale „Konferencje i spotkania”: do 2 stron maszynopisu,
  • w dziale „Recenzje i zapiski”: recenzja polemiczna 3–4 strony maszynopisu, zapiski recenzyjne – 1 strona maszynopisu.

Do wszystkich tekstów powinien być dołączony materiał ikonograficzny.

Artykuły prosimy nadsyłać drogą elektroniczną do 30 kwietnia. Teksty złożone później będą kwalifikowane do następnego numeru

2. Każdy nadesłany tekst powinien być afiliowany i zawierać następujące dane: 

  • imię (imiona) i nazwisko Autora;
  • adres pocztowy i mailowy miejsca pracy Autora oraz (ewentualnie) mailowy adres prywatny z zaznaczeniem, czy Autor wyraża zgodę na jego upublicznienie bądź czy możliwe jest jego podanie za pośrednictwem redakcji;
  • numer telefonu kontaktowego (wyłącznie do wiadomości redakcji, chyba że Autor życzy sobie inaczej);
  • krótką informację o obecnym miejscu pracy i naukowych zainteresowaniach Autora.

Osoby nadsyłające teksty do publikacji w „Biuletynie Historii Pogranicza” zobowiązane są też do załączenia oświadczenia umożliwiającego udostępnianie danych Autora w internetowych bazach czasopism.

W przypadku dostarczenia tekstu w języku innym niż polski prosimy, aby był to język białoruski, litewski, angielski lub rosyjski.

3. Informujemy, że wszystkie teksty zamieszczone w czasopiśmie będą jednocześnie publikowane online na stronie „Biuletynu Historii Pogranicza”.

4. Redakcja prosi o nadsyłanie wyłącznie artykułów o charakterze naukowym, wcześniej niepublikowanych.

5. Jeżeli artykuł został napisany przez więcej niż jednego Autora, Redakcja wymaga ujawnienia wkładu poszczególnych osób w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz informacji o tym, kto jest Autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi Autor zgłaszający artykuł. Jednocześnie informujemy, że ghostwriting czy guest autorship są przejawami nierzetelności naukowej, a wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające Autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.). Redakcja powinna też uzyskać informację o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów (financial disclosure). Redakcja będzie dokumentować wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamanie i naruszanie zasad etyki obowiązującej w nauce.

6. W trosce o wysoką jakość publikowanych materiałów, Redakcja podejmować będzie wszelkie działania mające przeciwdziałać zaniżaniu standardów publikacji. Wszystkie strony zaangażowane w proces publikacji tekstów w „Biuletynie Historii Pogranicza” zobowiązane są do przestrzegania standardów etycznych w publikacjach naukowych oraz zaleceń COPE Committee on Publication Ethics (Komitet Etyki Publikacji).

INSTRUKCJA WYDAWNICZA

Wszyscy Autorzy proszeni są o stosowanie następujących zasad dotyczących formy artykułów nadsyłanych do druku w naszym piśmie:

1. Wszystkie teksty należy przesyłać drogą elektroniczną na adres Redakcji: bhp@sybir.bialystok.pl.

2. Prosimy o dostarczanie artykułów pisanych w Wordzie, czcionką Times New Roman, 12, interlinia 1,5, marginesy 2,5 cm.

3. Imię i nazwisko Autora oraz nazwę instytucji naukowej, z którą jest on związany (w pełnym brzmieniu), prosimy podać na pierwszej stronie artykułu, z lewej strony tekstu, u góry. Tytuł artykułu powinien być zapisany poniżej, na środku strony.

4. W recenzji na pierwszej stronie należy umieścić kolejno: imię (w formie rozwiniętej) i nazwisko Autora recenzowanej pracy, jej tytuł i ewentualnie podtytuł (w przypadku pracy zbiorowej po tytule należy podać imię i nazwisko redaktora), liczbę tomów, nazwę wydawcy, miejsce i rok wydania, liczbę stron. Imię i nazwisko Recenzenta (wraz z nazwą instytucji naukowej) prosimy umieścić na końcu tekstu z prawej strony.

5. Miejsce przypisów jest pod tekstem, na dole każdej strony. Obowiązuje numeracja ciągła. Numery przypisów należy umieszczać we frakcji górnej, bez nawiasów lub kropek, w wierszu z wcięciem akapitowym. Odnośniki do przypisów w tekście powinny być umieszczone przed kropką kończącą zdanie (z wyjątkiem, gdy kończy je skrót, np. w. – wiek) albo przed przecinkiem wewnątrz zdania (z wyjątkiem, gdy muszą być umieszczone między słowami, których nie przedziela przecinek). Prosimy o konstruowanie przypisów do tekstu według następującego wzoru:

druk zwarty – inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł pracy, miejsce i rok wydania, strona (s.);

dzieło zbiorowe – inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł artykułu [w:] tytuł pracy zbiorowej, red. (inicjał imienia i nazwisko redaktora), miejsce i rok wydania, strona (s.);

artykuł – inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł artykułu, tytuł czasopisma ujęty w cudzysłów, tom (t.), rok, ew. numer (nr) lub zeszyt (z.), strona (s.);

źródło archiwalne – pełna nazwa archiwum, nazwa zespołu archiwalnego, sygnatura (sygn.), karta (k.).

6. Tomy, roczniki, księgi podajemy cyframi rzymskimi, natomiast rok wydania, zeszyty, numery – cyframi arabskimi. Nazwy miesięcy zapisujemy cyfrą rzymską wówczas, gdy występują wraz z dniem i rokiem (bez oddzielających je kropek), w innych przypadkach w brzmieniu słownym (l VIII 1950 r.; l sierpnia; w sierpniu 1950 r.).

7. Prosimy o podawanie w tekstach pełnego brzmienia imienia i nazwiska autorów cytowanych pozycji oraz innych osób – jeśli przywoływane są po raz pierwszy.

8. Redakcja zastrzega sobie prawo wprowadzania do tekstów zmian formalnych wynikających z konieczności respektowania zasad edytorskich, kultury języka itp.