Biuletyn Historii Pogranicza

Dwadzieścia lat temu w białostockim środowisku naukowym zrodził się pomysł utworzenia pisma zajmującego się dziejami historycznego obszaru Wielkiego Księstwa Litewskiego. Pomysłodawca i twórca „Biuletynu Historii Pogranicza”, dr Jan Jerzy Milewski, pisał w pierwszym numerze periodyku: „Idea pisma zrodziła się z potrzeby lepszego poznania aktualnego dorobku historiografii i badań […], a także z dążenia do bieżącego prezentowania najnowszych opracowań. […] łamy pisma winny stać się miejscem dyskusji historyków trzech (a może nie tylko) sąsiednich państw, co przyczyni się do lepszego zrozumienia wspólnej historii, a tym samym zbliżenia społeczeństw”. Przez kolejnych osiemnaście numerów „Biuletyn Historii Pogranicza” skutecznie pełnił wyznaczoną mu rolę, będąc miejscem polskiej, litewskiej, białoruskiej i rosyjskiej dyskusji. Trwał także przy własnej, od początku takiej samej szacie graficznej. Czas jednak płynie nieubłaganie. Zmienia się estetyczna wrażliwość odbiorców, jak i uwarunkowania prowadzenia działalności naukowej. Pomimo tych zmian, „Biuletyn Historii Pogranicza” niezmiennie pozostaje miejscem opisywania dziejów pogranicza w aspekcie geograficznym, społecznym i kulturowym; forum, na którym nadal przenikają się różne sposoby patrzenia na wspólne dzieje.

Od dziewiętnastego numeru wydawcą „Biuletynu Historii Pogranicza” – razem z białostockim oddziałem Polskiego Towarzystwa Historycznego – jest także Muzeum Pamięci Sybiru, instytucja, która, obok aspektów związanych z kwestiami wystawienniczymi, ma ambicję stać się międzynarodowym forum dyskusji historycznej. Główną częścią misji Muzeum Pamięci Sybiru jest – obok odkrywania i upowszechniania wiedzy związanej z tematyką deportacji i losów Polaków w Rosji i w Związku Sowieckim – także badanie warunków życia społeczności polskiej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej. Celem działalności Muzeum jest podejmowanie tematów trudnych zarówno z punktu widzenia muzealnego, jak i naukowego. Poprzez organizowane konferencje, seminaria i panele dyskusyjne oraz liczne wydawnictwa Muzeum Pamięci Sybiru tworzy płaszczyznę wymiany myśli i konsultacji otwartą dla krajowego i zagranicznego środowiska muzealników i historyków.

Zmieniła się szata graficzna „Biuletynu Historii Pogranicza”, doszedł nowy wydawca, ale formuła otwartego na dyskusję międzynarodowego pisma pogranicza pozostała.

O CZASOPIŚMIE

  • Dyscyplina naukowa: historia,
  • Języki publikacji: polski, białoruski, litewski, rosyjski, angielski,
  • Częstotliwość: rocznik,
  • Dostępność: wersja drukowana, online,
  • Nakład: 1000 egzemplarzy,
  • Liczba punktów na liście czasopism naukowych MEiN: 70 pkt,
  • Czasopismo indeksowane jest w bazach naukowych: m.in. Biblioteka Nauki, CEJSH,
  • Artykuły zamieszczone w Dziale Studia i Artykuły posiadają identyfikatory cyfrowe (DOI),
  • Afiliacje: Polskie Towarzystwo Historyczne, Muzeum Pamięci Sybiru.

STANDARDY ETYCZNE

Czasopismo „Biuletyn Historii Pogranicza” publikuje artykuły w oparciu o zasady etyczne zgodne z wytycznymi wydanymi przez Committee on Publication Ethics (COPE).

POLITYKA ANTYPLAGIATOWA

Czasopismo prowadzi politykę kontrolną pod kątem plagiatu. Autorzy mogą przedstawiać do publikacji wyłącznie własne, oryginalne artykuły, które nie były wcześniej publikowane w całości lub w znacznej części. Autorzy gwarantują, że żaden artykuł przesłany do recenzji nie został również wcześniej przesłany do publikacji w innym wydawnictwie. Odpowiedzialność za zabezpieczenie praw autorskich i edytorskich przesłanych do wykorzystania zdjęć, schematów, rycin spoczywa na Autorach. Redakcja zaznacza, że wszystkie wykryte przypadki nieetycznych zachowań będą ujawniane, łącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów.

Zapobieganie nadużyciom naukowym

W celu wykluczenia wszelkich nadużyć naukowych Redakcja wprowadziła odpowiednie procedury. Zjawisko tzw. ghostwritingu ma miejsce, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie artykułu, ale jego rola nie została ujawniona. Zjawisko tzw. guest autorship ma miejsce, gdy wkład wymienionego Autora jest znikomy lub nawet nie istnieje, mimo że jego nazwisko jest wymienione jako Autora lub współautora. Wymienione zjawiska będą uznawane przez Redakcję jako przejawy nierzetelności naukowej Autorów, a wszelkie wykryte przypadki tego typu działań zostaną ujawnione, z powiadomieniem odpowiednich podmiotów włącznie. Redaktorzy będą wymagać informacji o wkładzie Autorów w tworzenie artykułu, a w przypadku braku informacji o nierównych wkładach Autorów przyjmuje się, że udział ten jest równy. Redaktorzy uzyskają informacje o źródłach finansowania publikacji, wkładach instytucji badawczych i innych podmiotów.

Licencja

Zasady dotyczące praw autorskich i samodzielnej archiwizacji są zdefiniowane w BOAI:

Autorzy opublikowanych tekstów nie będą pobierać żadnych opłat za przetwarzanie lub publikację artykułu. Regulacja warunków w oparciu o licencję: Creative Commons Uznanie Autorstwa (CC BY).

Udostępnianie (Open Access)

„Biuletyn Historii Pogranicza” jest czasopismem o otwartym dostępie, co oznacza, że wszystkie treści są bezpłatnie dostępne dla użytkownika lub instytucji zarówno w formie papierowej, jak i na stronie internetowej czasopisma. Użytkownicy mogą czytać, pobierać, kopiować, rozpowszechniać, drukować, przeszukiwać lub zamieszczać linki do pełnych tekstów artykułów z czasopisma bez uprzedniej zgody Wydawcy lub Autora z uwzględnieniem warunków w oparciu o licencję: Creative Commons Uznanie Autorstwa (CC BY). Autorzy tekstów nie będą pobierali opłat za przetwarzanie lub publikację artykułu. Autorzy zachowują prawo autorskie bez ograniczeń.