Biuletyn Historii Pogranicza

SPIS TREŚCI

Stefan Meller, Polska a Rosja na przełomie XX i XIX wieku, str. 5

Artykuły

Aleksander Krawcewicz, Relacje Białoruś – Wielkie Księstwo Litewskie w polskiej historiografii, str. 17

Darius Staliunas, Kto powinien uczyć „ innowierców”? Problem nauczycieli i szkół elementarnych dla Żydów w imperialnej polityce Rosji w połowie XIX wieku, str. 23

Vitalija Stravinskiene, Repatriacja w latach 1956-1959 z Litwy do Polski – zarys statystyczny, str. 41

Autoreferaty

Wołga Kowal, Czasopisma diaspory białoruskiej jako źródło do historii ojczystej ( 1939-1960) , str. 59

Źródła i materiały, str. 67-111

Artykuły recenzyjne, recenzje i zapiski, str. 115-142

Kronika naukowa, str. 153-189

In memoriam, str. 193-201