Biuletyn Historii Pogranicza

SPIS TREŚCI

Cezary Kuklo, Redaktorowi Janowi Jerzemu Milewskiemu z podziękowaniem , str.  6

Studia i artykuły

Aliaksandr Krautsevich,  Oceny unii lubelskiej oraz jej skutków w historiografii białoruskiej, str. 11

 Elmantas Meilus, Unia lubelska w historiografii litewskiej XXI w., str. 22

Wojciech Śleszyński, Czy we wrześniu 1939 r. mogła powstać komunistyczna republika polska?, str. 42

Paweł Niziołek, Leśniczówka Giedź i jej najbliższe otoczenie jako potencjalne miejsce pochówku ofiar obławy augustowskiej, str. 54

Любоў Антонаўна Козік, Андрэй Аркадзьевіч Прохараў Падзеі другой сусветнай ва йныў беларускіх, польскіх і расійскіхшкольных выданнях, str. 65

Źródła i materiały

Przemysław Borowik, Z dziejów patrycjatu grodzieńskiego. Testament landwójta Kazimierza Ćwiklicza, str. 80

Dyskusje i konfrontacje

Wojciech Śleszyński, Kresy czy Pogranicze?, str. 100

 Анна Богданава, Изучение и сохранение исторической памяти о нацистскомлагере Малый Тростенец, str. 104

Konferencje i spotkania

Spotkanie z cyklu „Polsko-białoruski dialog historyków w sprawach trudnych” (W.Śleszyński), str. 108

80. rocznica agresji Związku Sowieckiego na Polskę w Muzeum Pamięci Sybiru (M. Zięckowska-Tuchlińska), str. 110

XX Powszechny Zjazd Historyków Polskich (W. Walczak), str. 113

Konferencja naukowa „Opór, przystosowanie czy współpraca? Obywatele II Rzeczypospolitej wobec okupacji sowieckiej ziem polskich w latach 1939–1941” (J. Autuchiewicz), str. 115

Festiwal teatralny „Kierunek Wschód” (M. Zaniewska), str. 117

Recenzje i zapiski

Tomasz Danilecki, Między zaangażowaniem, przystosowaniem i sprzeciwem. Postawy mieszkańców województwa białostockiego wobec wyborów powszechnych w latach 1957–1969 (E. Świętochowska), str. 120

Andrzej Gil, Kościoły wschodnie w Inflantach i ich zaplecze w okresie od XIII do początku XIX wieku. Konteksty – uwarunkowania – tradycje (W. Walczak), str. 123

Marcin Markiewicz, Odwilż na prowincji. Białostocczyzna 1956–1960 (M. Kietliński), str. 124

Eugeniusz Mironowicz, Wielka tułaczka (1915–1921) (A. Pyżewska), str. 126

 Anna Pytasz-Kołodziejczyk, Zasoby wodne w dobrach wielkoksiążęcych zachodniej Grodzieńszczyzny w XVI wieku. Administracja i eksploatacja (C. Kuklo), str. 127

Grzegorz Rąkowski, Kresowe rezydencje. Zamki, pałace i dwory na dawnych ziemiach wschodnich II RP, t. 1: Województwo wileńskie (K. Jodczyk), str. 129

Wojciech Śleszyński, Marcin Zwolski, Przyszli ze Wschodu. Okupacja sowiecka ziem wschodnich II Rzeczypospolitej 1939–1941 (P. Niziołek), str. 131

Patryk Tomaszewski, Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie w latach 1919–1939. Studium z dziejów organizacji i postaw ideowych studentów (W. Śleszyński), str. 132

1917. Przełomowy rok Wielkiej Wojny? red. Jan Snopko, Grzegorz Zackiewicz (M. Kietliński), str. 133

Pierwsza niemiecka okupacja. Królestwo Polskie i kresy wschodnie pod okupacją mocarstw centralnych 1914–1918, red. Grzegorz Kucharczyk (J. Snopko), str. 136

In memoriam

Dr hab. Stanisław Czerep (A. Dobroński), str. 138

Prof. Halina Krukowska (S. Szarejko) , str. 142

Prof. Bogusław Nowowiejski (J. Autuchiewicz), str. 144