Biuletyn Historii Pogranicza

SPIS TREŚCI

Artykuły

Łukasz Baranowski, Dochody plebanów dekanatu kowieńskiego w końcu XVIII wieku, str. 5

Tatiana Woronicz, Prostytucja w Mińsku ( druga połowa XIX – początek XX wieku), str.19

Algis Kasperavičius, Rusofilstwo czy pragmatyzm: Litwini wobec Rosji i Niemiec w latach I wojny światowej, str. 45

Autoreferaty

Siarhiej Strenkouski, Samorząd miejski na ziemiach białoruskich ( koniec XIV-XVIII w.), str. 57

Wiktar Chadanionak, Społeczno-ekonomiczne położenie ludności na nieokupowanych ziemiach białoruskich w latach I wojny światowej ( październik 1915- październik 1917 r.), str. 81

Recenzje i zapiski , str. 93-113

Kronika naukowa, str. 117-126

In memoriam, str. 131