Biuletyn Historii Pogranicza

SPIS TREŚCI

Artykuły

Adam Dobroński, Ostatni Prezydent RP na Uchodźstwie, str.  9

Algis Kasperavičius, Antanas Smetona – ostatni rozdział, str. 31

Ułodzimier Lachouski, Rada Białoruskiej Republiki Ludowej i jej prezydenci, str. 43

Alvydas Nikžentaitis, Jak można podzielić wspólną historię? Historia Rzeczypospolitej Obojga Narodówi dzieje Polski w historiografii i świadomości Litwinów, str. 55

Krzysztof A. Jabłoński, Koncepcje architektoniczne świątyń wschodnich w Białymstoku w pierwszej połowie XIX wieku, str. 63

Ilona Sirvydienė, Organizacje polskiej młodzieży z Litwy studiującej za granicą w okresie międzywojennym, str. 77

Jan Chłosta, Deportacje ludności cywilnej Prus Wschodnich do pracy w głąb ZSRR w 1945 roku ( na podstawie wspomnień), str. 83

Dyskusja

Czy I Rzeczpospolita była unią narodów Europy Środkowo-Wschodniej? , str. 99

Autoreferaty

Elżbieta Bagińska, Polityka wyznaniowa Radziwiłłów birżańskich w ich dobrach podlaskich w XVII wieku, str. 123

Źródła i materiały

Jan Snopko, Problem werbunku do wojska polskiego ( Polnische Wehrmacht) w Wilnie, str. 131

Ks. Tadeusz Krahel, Relacja ks. Prałata Karola Lubiańca z lipca 1941 r., str. 137

Artykuły recenzyjne, recenzje i zapiski, str. 143-202

Kronika naukowa, str. 203-218  

In memoriam, str. 223