Biuletyn Historii Pogranicza

SPIS TREŚCI

Ks. Tadeusz Kasabuła, Ksiądz dr Tadeusz Krahelstr.  7

Artykuły

Tatiana Woronicz, Ustawa miejska z 1892 r. a infrastruktura miast białoruskich na przełomie XIX i XX wiekustr. 11

Algimantas Katilius, Ks. Alfons Petrulis – sygnatariusz Aktu Niepodległości Litwy z 16 lutego 1918 r. 29

Witali Harmatny, Modernizacja gospodarki wiejskiej w województwie nowogródzkim w latach 1921-1939str. 47

Paweł Niziołek, Ks. Władysław Młynarczykw niemieckich obozach koncentracyjnych – okoliczności śmierci, str. 67

Autoreferaty

Tomasz Danilecki, Między zaangażowaniem, przystosowaniem i sprzeciwem. Postawy mieszkańców Polski północno-wschodniej wobec wyborów powszechnych w okresie „ małej stabilizacji”, str. 79

Źródła i materiałystr. 87-95

Recenzje, str. 103-113

Kronika naukowa, str. 115-125

In memoriam, str.  129-131