Biuletyn Historii Pogranicza

SPIS TREŚCI

Artykuły

Jurij Kiturka, Problematyka białoruska w pracach lidera endecji Romana Dmowskiego, str. 7

Jerzy Turonek, Glosa do artykułu Jurija Kiturki, str. 19

Rimantas Miknys, Problem kształtowania się nowoczesnego narodu Polaków litewskich w pierwszej połowie XX wieku, str. 21

Algis Kasperavičius, Problem przynależności Wilna i Wileńszczyzny w świadomości Litwinów, str. 33

Wojciech Śleszyński, Kształtowanie się sowieckiego szkolnictwa wyższego na Białostocczyźnie w latach 1939-1941. Instytut Pedagogiczny w Białymstoku i Instytut Nauczycielski w Grodnie, str. 43

Autoreferaty

Małgorzata Moroz, „Krynica” i jej środowisko. Białoruska Chrześcijańska Demokracja w Polsce  (1918-1939), str. 51

Alfons Bobowik, Szkolnictwo na ziemiach północno-wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej 1918-1939, str. 57

Jewgenij S. Rozenbrat, Nazistowska polityka zagłady ludności żydowskiej w zachodnich obwodach Białorusi 1941-1944, str. 65

Materiały źródłowe

Jan Snopko, Rok 1918 – głosy z kresów, str. 79

Jan Jerzy Milewski, Stosunek posła Genadiusza Szymanowskiego do Stowarzyszenia Polaków Wyznania Prawosławnego w ocenie Urzędu Wojewódzkiego w Nowogródku, str. 81

Recenzje i zapiski, str. 85-122

Kronika naukowa, str. 123-132